5 viktiga frågor

Utöka antalet vårdplatser – inför en vårdplatsgaranti

För patienter kan det kännas otryggt och integritetskränkande att vårdas i korridorer och sköljrum inför andra patienter och deras anhöriga. Värdig vård bedrivs i säkra utrymmen som är avsedda för omvårdnad.

• Utöka antalet vårdplatser och inför en regional vårdplatsgaranti.

Mer makt och valfrihet till patienten

VG Primärvård är en vårdvalsmodell som innebär att alla i Västra Götalandsregionen numera har möjlighet att fritt välja vårdcentral i hela regionen. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare. Det medför att makten flyttas från politikerna till patienterna. Vårdvalen måste fortsätta utvecklas med hänsyn till patienternas behov och önskemål.

• Utöka vårdvalen så att det omfattar fler områden än primärvård och rehabilitering.

Motverka psykisk ohälsa bland unga

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och är en av de största utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

• Utöka ungdomsmottagningarnas öppettider samt stärk samverkan mellan familjecentralerna, vårdcentralerna och elevhälsan.
• Korta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin.
• Ge alla tillgång till behandling inom rimlig tid.
• Förbättra tillgången till diagnostik och behandling för barn med neuropsykiatriska problem.

Förbättra vården för kroniskt sjuka

Ungefär 15 procent av befolkningen har en kronisk sjukdom. Vi anser att en särskild strategi bör utarbetas för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för personer med kroniska sjukdomar. Aspekter som kan vara aktuella att lyfta fram inom strategin är patienternas inflytande över vården, samordning av vårdinsatser samt förebyggande insatser.

• Inrätta en kronikerstrategi i Västra Götalandsregionen.

En kollektivtrafik för alla i hela regionen

En förutsättning för att Västra Götaland ska bli en väl sammanhållen och framgångsrik region är att det finns ett väl fungerande och miljövänligt transport- och kommunikationssystem. Infrastruktur handlar om mer än att ta sig från en plats till en annan. Infrastrukturen hjälper människor att mötas, arbeta, studera, och besöka nya platser. Infrastruktur bygger broar mellan regionens olika delar och underlättar umgänge mellan människor. Med hänsyn till miljön är det viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Det är av stor vikt att man så långt som möjligt kan ta sig fram med kollektiva färdmedel i hela regionen.

• Inför ett enklare biljettsystem som är flexibelt och anpassat efter resenärens behov.
• Utveckla fritidskortet så att fler ungdomar ges chansen till ett förmånligt resande i regionen.
• Skapa fler pendelparkeringar för att öka kollektivtrafikens attraktionskraft.