Eva-Lott Gram – Kristdemokraterna i Hjo

eva-lott_gram_kristdemokraterna_hjo

Jag heter Eva-lott Gram 59 år, född och uppväxt i Karlsborg,  Tre barn har jag fått bära under mitt hjärta. Jag bor i Hjo och är utbildad Barnmorska jag har varit aktiv i yrket i 36 år, förmånen att få stötta en blivande familj och ta emot ett eller flera barn är stort.

Tidigt engagerade jag mig i olika frågor. Sedan 90-talet har jag arbetat aktivt inom Kristdemokraterna. Genom olika uppdrag i kommun och region har jag kunnat driva frågor som legat mig varmt om hjärtat.

Barn och ungas uppväxtvillkor.

”Barn och unga mår inte så bra som de har det”, som någon har uttryckt det. I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många.

Vi vill jobba för att de familjer som behöver ska få tillräckligt stöd genom BVC, familjecentral och skolhälsovård. I barnomsorgen ska gruppernas storlek vara anpassade till de utrymmen de vistas i och personalen ska ha god kompetens. När barnet blir ungdom är ungdomsmottagningen en viktig aktör. En bra gymnasieskola som tillsammans med näringslivet utbildar ungdomarna för att sedan lotsa dem till vidareutbildning eller arbete är också viktig. Tillsammans med ett rikt föreningsliv kan barn och ungdomar ha en meningsfull fritid.

Hjo ska vara en trygg och säker kommun där människor kan leva det goda livet. Trafikmiljön ska förbättras och gång och cykelnätet byggas ut. Kommunen ska vara klimatsmart och arbeta för att energi från fossilt bränsle byts ut mot förnybar energi såsom exempelvis solceller, flis och vindkraft.

Jag jobbar för att Hjo ska vara…

En kommun
som ger barnen mer tid med föräldrarna.
- Vårdnadsbidraget ska vara kvar utvecklas och förbättras.
- För familjens valfrihet skall kommunen erbjuda flera olika former av barnomsorg.
- Vi vill anpassa barngruppernas storlek efter förskolans förutsättningar.
- Vi vill utveckla familjecentralen genom att den tar emot barn upp till 18 år.

En kommun
Med en trygg skola som har tydliga värderingar.
- Barnkonventionen ska ligga till grund för värderingsarbete.
- Nollvision mot mobbning och utanförskap.
- Vi vill aktivt motverka missbruk

En kommunen
Där värdig omsorg gäller alla
- Vi vill fortsätta att utveckla olika former av boenden, exempelvis trygghetsboende med viss tillsyn.
- Vi vill tillsammans med primärvården inrätta en äldrecentral som på ett särskilt sätt har tid och kunskap om de äldres behov.